Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. Organizowanie i finansowanie zajęć psychofizycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez różne formy spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miedźna, z elementami profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia.

Wójt Gminy Miedźna

na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym
(Dz.U. z 2018r. Poz. 1492) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016r. Poz. 1492)

 

 OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

  

 I.                   Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2019r. na ich realizację.

 

1.      Organizowanie i finansowanie zajęć psychofizycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez różne formy spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miedźna, z elementami profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia.

2.      Wysokość środków przeznaczonych na realizację całości zadania w 2019r. wynosi 95.000,00 zł. Na zadanie wymienione powyżej przeznacza się kwotę 56.100,00 zł

 

 

II.                Termin i warunki realizacji zadania.

 

 

1.      Zadanie wymienione w punkcie 1 realizowanie będzie w terminie do 30 listopada 2019r

2.      Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania.

3. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 688), które łącznie spełniają następujące warunki:

a)      zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Miedźna,

b)       złożą poprawnie wypełnioną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

4.      Otrzymane dofinansowanie ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w pkt 1 ogłoszenia.

5.      Ze środków finansowych otrzymanych w ramach niniejszego konkursu nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

a) zapłata kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na oferenta

b) nagrody finansowe i jubileuszowe dla osób fizycznych

c) koszty, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji

d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu)

e) zobowiązania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu, lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia

f) wypłaty stypendiów sportowych, wynagrodzeń dla zawodników i nagród pieniężnych

g) koszty obsługi administracyjnej związane z realizacją zleconego zadania

h) pozostałe nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

            6.  Udzielone dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, 

                 z zastrzeżeniem, ze wkład własny finansowany nie może być niższy niż 20% kosztów 

                 realizacji zadania.

7.      Zastrzega się możliwość zlecenia realizacji zadania więcej niż jednemu uprawnionemu 

                  podmiotowi.

8.      Sposób kontroli wydatkowania otrzymanych środków finansowanych zostanie określony w zawartej z oferentem umowie.

 

 

III.             Kryteria oceny ofert.

 

1. Oferty zostaną ocenione według poniższych kryteriów:

1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent 

będzie realizował zadania publiczne,

3)  kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania,

4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania  

       publicznego,

      5)  wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,

      6)  rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na    

           realizację zadań publicznych.

 

2.      Tylko oferta, która w ocenie końcowej osiągnie nie mniej niż 65 % możliwych do uzyskania  punktów, może uzyskać rekomendacje komisji konkursowej.

 

3.       Wzór karty oceny formalnej oraz wzór karty oceny merytorycznej stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

4.      Odrzuceniu podlegają oferty, które:

1)  złożone zostały po terminie,

2)  nie zawierają wymaganych załączników określonych we wzorze oferty,

3)  złożone zostały na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

4)  zostały złożone przez podmiot, który wg statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej   

     konkursem,

5)  nie odpowiada zadaniom wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

6)  nie zawierają wymaganego wkładu własnego.

 

IV. Komisja konkursowa

1.      Ocena ofert, o których mowa powyżej, dokonywana jest przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Miedźna.

2.      Komisja liczy od 3 do 5 osób i podejmuje rozstrzygnięcie w obecności większości swych    

członków

3.      Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

Konkursową.

4.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

5.       Wyboru ofert z jednoczesnym określeniem kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt

          Gminy Miedźna.

6.       Oferent może odstąpić od podpisania umowy w przypadku przyznani,  

          dotacji niższej niż oczekiwania w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie

          powiadomić Wójta Gminy Miedźna o swojej decyzji w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia

          konkursu ofert.

7.      W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, wnioskodawca w

terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Miedźna dokonuje aktualizacji finansowej oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i oferent podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany do osiągnięcia celu zadania określonego w ofercie oraz zachowania deklarowanej w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie zadania kwoty środków własnych

9. Warunkiem zawarcia umowy w przypadku otrzymania niższej dotacji będzie złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.

10.  Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem  i kosztorysem

11. Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranymi oferentami.


 
V.  Termin i sposób składania ofert.

 

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 roku do godziny 15:30.

Oferta musi być dostarczona osobiście do Kancelarii Urzędu Gminy (I piętro) na wzorze formularza oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

„ Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań

z zakresu zdrowia publicznego.”

 

 

VI. Termin rozstrzygnięcia ofert.

 

Wybór ofert do dofinansowania nastąpi do dnia 9 sierpnia 2019r.

 

VII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna do dnia 09.08.2019r.

 

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

1) Oferent może złożyć do Wójta Gminy Miedźna pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników postępowania konkursowego.

2) Wniesienie odwołania wstrzymuje zakończenie konkursu do czasu jego rozpatrzenia.

3) Wójt Gminy Miedźna rozpatruje odwołania w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

4) Ostateczne wyniki konkursu publikowane są niezwłocznie po rozpatrzeniu odwołania.

 

 

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

 

·         kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym podmiotu,

·         kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu podmiotu (-ów)             w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,

·         kopię aktualnego statutu podmiotu lub innego równoważnego dokumentu (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu) w przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności,

·         kopię dokumentów dotyczących kwalifikacji realizatorów działania w odniesieniu wyłącznie do uprawnień pozwalających na realizację działania, w przypadku braku szczegółowego opisu kwalifikacji w ofercie,

·         oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych, z obowiązkiem zawarcia klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, z zastrzeżeniem, że oferta podmiotu, który złoży oświadczenie o stwierdzeniu w stosunku do niego niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych zostanie oceniona negatywnie pod względem formalnym i nie będzie podlegać ocenie merytorycznej,

·         oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, z obowiązkiem zawarcia klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, z zastrzeżeniem, że oferta podmiotu, którego osoba uprawniona do jego reprezentowania złoży oświadczenie o karalności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe zostanie oceniona negatywnie pod względem formalnym  i nie będzie podlegać ocenie merytorycznej,

·         oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązaniu się podmiotu do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,z obowiązkiem zawarcia klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

·         oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację działania zgodnie                           z ofertą, i że w tym zakresie działanie nie będzie finansowane z innych źródeł,                                     z obowiązkiem zawarcia klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

·         oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i warunkami ogłoszenia,

·         oświadczenie oferenta, że w stosunku do Gminy Miedźna oraz gminnych, spółek komunalnych nie posiada/posiada zobowiązania finansowe,

·         oświadczenie podmiotu składającego ofertę, że zobowiązujemy się do przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu składania ofert, przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Dodatkowych informacji udziela: Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii tel. (32) 211-82-51

                                                                      

 

XI. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań

1. Otrzymanie przyznanych środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy z oferentem.

2. Sposób oraz terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań określone zostaną w zawartej z oferentem umowie.

3. Wszelkie zmiany związane z dokonywaniem przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zawartej z Oferentem umowie będą wymagały zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji gdy nastąpi zmiana danego kosztu ujętego w kosztorysie o nie więcej niż 10 %.

4. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (337.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie-141-2019 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 1 zarządzenia-141-2019 (360.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIA (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie członka komisji (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 do ogłoszenia (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.2 do ogłoszenia (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do zarządzenia (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 regulamin komisji (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferta realizacji zadania - Załącznik nr 2 do Zarządzenia (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 146 (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-07-24 10:36:20
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-07-24 12:53:32
Ostatnia zmiana:2019-08-14 08:50:01
Ilość wyświetleń:479
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij