Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wykonanie rocznej oceny okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miedźna.

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości poniżej 30 000 € (netto)

WÓJT GMINY MIEDŹNA

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie rocznej oceny okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miedźna.

 

1.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie rocznej oceny okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miedźna, dla następujących budynków:

a.       Miedźna, ul. Szkolna 23 (budynek mieszkalno - usługowy)

b.       Miedźna, Wiejska 2A (budynek mieszkalno – usługowy)

c.        Wola, ul. Wałowa 10 (budynek mieszkalno – usługowy) – w części nieremontowanej

d.       Wola, ul. Szkolna 27 (budynek mieszkalny)

e.       Wola, ul. Poprzeczna 1 (budynek usługowy)

f.         Gilowice, ul. Korfantego 70 (budynek usługowy)

g.       Gilowice, ul. Korfantego 72 (budynek mieszkalno – usługowy)

h.       Grzawa, ul. Wiejska 11 (budynek usługowy)

i.         Grzawa, ul. Księża 4 (budynek mieszkalny)

j.         Góra, ul. Rybacka 6 (budynek usługowo - mieszkalny)

k.       Góra, ul. Długa 41 (budynek usługowy)

l.         Wola, ul. Poprzeczna 3 (budynek usługowy)

m.     Wola, ul. Cisowa 2 (kontener mieszkalny)

n.       Wola, ul. Cisowa 4 (kontener mieszkalny)

o.       Wola, ul. Pszczyńska 90 i 100 (kioski plac targowy)

Zakres przeglądu winien obejmować  sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i  urządzeń służących ochronie środowiska.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót remontowych o I i II stopniu pilności, wraz
z protokołem kontroli należy przedstawić kosztorys szacunkowy na konieczne roboty remontowe.

1.2. Protokoły z rocznej oceny stanu technicznego będą musiały być przygotowane zgodnie
z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

1.3. Informacja dodatkowa:

1)     Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej (po 2 egzemplarze dla każdego obiektu) i elektronicznej (płyta CD, pliki w formacie .pdf i .doc lub .docx).

2)     Parametry techniczne budynków wskazanych w pkt. 1.1. opisane zostały w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3)     Kontrole   powinny  zostać  przeprowadzone  przez osoby  posiadające  uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

2.     TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 12.07.2019 r.

3.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

-      Kancelaria Główna, lub

-      adres e-mail: urzad@miedzna.pl

4.     FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1.        Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl.

4.2.        Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.3.        Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny jednostkowe dla poszczególnego budynku. Suma cen jednostkowych stanowić będzie wartość przedmiotu zamówienia.

4.4.        Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.5.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.6.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7.        Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert

5.     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5.1.             do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

6.     KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

6.1.             Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

6.2.             Opis sposobu przyznania punktacji:

Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej

------------------------------  x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

7.     INNE POSTANOWIENIA: 

7.1.             Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do złożonych ofert, oraz wyjaśnień do złożonych ofert.

7.2.             Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

7.3.             Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy.

7.4.             Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

7.5.             Termin płatności: w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

8.     INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 32 211 61 60 wew. 29 lub pod adresem e-mail: m.sosna@miedzna.pl. Osoby do kontaktów oraz osoby wykonujące czynności związane z procedurą wyboru:

Inspektor Marcin Sosna

 

9.     ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Parametry techniczne budynków

Załączniki

Zapytanie GKO.2600.11.2019 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Parametry techniczne budynków (689.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (292kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (253.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki GKO.2600.11.2019 (370.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Zastępca Wójta Gminy Miedźna Renata Łuniewska
Źródło informacji:Marcin Sosna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Sosna
Data wprowadzenia:2019-07-05 14:17:20
Opublikował:Marcin Sosna
Data publikacji:2019-07-05 14:21:12
Ostatnia zmiana:2019-07-17 09:33:29
Ilość wyświetleń:328
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij