Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Opracowanie ekspertyz w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczących zmian stanu wody na gruncie

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości poniżej 30 000 € (netto)

WÓJT GMINY MIEDŹNA

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na Opracowanie ekspertyz w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmian stanu wody na gruncie

 

1.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyz w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmian stanu wody na gruncie dla 5 postepowań administracyjnych w tym zakresie.

1.2. Zamówienie w szczególności obejmować będzie:

1)     Określenie czy działania właścicieli nieruchomości (bądź istniejącej infrastruktury) doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

2)     Wskazanie najskuteczniejszego o najprostszego sposobu zabezpieczenia działek sąsiednich przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych.

3)     W trakcie przygotowania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania oględzin (wizji w terenie ) oraz ewentualnych pomiarów geodezyjnych powinny odbyć się po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

4)     Krótka charakterystyka spraw:

a.       Naruszenie stosunku wodnych w związku z niedziałającą kanalizacją deszczową (kanałem odwadniającym),

b.       Naruszenie stosunków wodnych poprzez podniesienie terenu oraz likwidacji rowu melioracyjnego R-3,

c.        Naruszenie stosunków wodnych poprzez podniesienie lewego brzegu rowu melioracyjnego R-7 i zatamowaniu odpływu wód do rowu przydrożnego,

d.       Naruszenie stosunków wodnych poprzez uszkodzenie ciągów drenarskich oraz podniesieniem terenu i budowy budynku mieszkalnego,

e.       Naruszenie stosunków wodnych poprzez podniesienie terenu.

1.3. Informacja dodatkowa:

1)     Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej i elektronicznej.

2)     Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131, 43 – 227 Miedźna. .

2.     TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 12.07.2019 r.

3.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

-      Kancelaria Główna lub

-      adres e-mail: urzad@miedzna.pl

4.     FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1.        Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl.

4.2.        Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.3.        Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej, która będzie obejmować całość opracowania.

4.4.        Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.5.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.6.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7.        Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert

5.     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5.1.      do 30 sierpnia 2019 r.

6.     KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1.        Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

7.2.        Opis sposobu przyznania punktacji:

Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej

------------------------------  x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

7.     INNE POSTANOWIENIA: 

8.1          Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do złożonych ofert, oraz wyjaśnień do złożonych ofert.

8.2          Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

8.3          Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy.

8.4          Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

8.5          Termin płatności: w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

8.     INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, pod numerem telefonu 32 211 61 60 wew. 29 lub pod adresem e-mail: m.sosna@miedzna.pl. Osoby do kontaktów oraz osoby wykonujące czynności związane z procedurą wyboru:

Inspektor Marcin Sosna

9.     ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załączniki

Zapytanie GKO.2600.10.2019 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (273kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (154.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki GKO.2600.10.2019 (374.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Zastępca Wójta Gminy Miedźna Renata Łuniewska
Źródło informacji:Marcin Sosna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Sosna
Data wprowadzenia:2019-07-05 14:14:43
Opublikował:Marcin Sosna
Data publikacji:2019-07-05 14:21:12
Ostatnia zmiana:2019-07-17 09:32:06
Ilość wyświetleń:273
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij