Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Modernizacja oświetlenie boiska sportowego" w Gilowicach

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Tel. 32/2116338

e-mail: inwestycje@miedzna.pl    

1         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oświetlenia boiska sportowego” w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

1.1          Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

31527200-8  Oświetlenie zewnętrzne

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71300000-1 —   usługi inżynieryjne;

71320000-7 —   usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

71240000-2 —   usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania;

1.2          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)    I etap – dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia na boisku składającego się z wymiany istniejącego słupa, zasilanego z instalacji wewnętrznej budynku gminnego mieszczącego się w Gilowicach przy ul. Korfantego 70, zaprojektowaniu 6 słupów wraz z lampami LED 200 W oraz linią kablowa o łącznej długości 250 m :

-   Pozyskanie  mapy do celów projektowych.

-   Wykonanie projektu budowlanego (również w wersji elektronicznej).

-   Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

-   Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień.

-   Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli nieruchomości w przypadku lokalizacji zadania na działkach prywatnych,

-   Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o ile będzie wymagana,

-    Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy, o ile nie jest konieczne pozwolenie na budowę.

b)    II etap -  realizacja zadania inwestycyjnego

- wymiana istniejącego słupa

- ułożenie kabla o długości 120 m wraz z bednarką ocynkową

- montaż trzech fundamentów wraz ze słupami o wys. 10 m

- montaż opraw LED 200W 3 szt wraz z wysięgnikami.

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

 

 

Materiały z których będzie wykonany przedmiot zamówienia, powinny być nieużywane i fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 – Prawo budowlane

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu  zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 

Zamawiający wymaga również udzielenia rękojmi na okres 60 miesięcy.

 

1.3          Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostawy i montażu. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tzn.: będących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu  zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy
i wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

1.4          Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

1.5          Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

2         TERMIN SKŁADANIA OFERT

2.1          Oferta powinna być przesłana/złożona do dnia 24.05.2019r. do godz. 10.00

2.2          Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

3         MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

-      Kancelaria Główna lub

-      adres e-mail: urzad@miedzna.pl

4         FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1          Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej.

4.2          Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1)   jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub

2)   została złożona przez podmiot:

-        niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub

-        powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

3)   została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

4.3          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4.4          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ZO, zostaną odrzucone.

4.5          Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.6          W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7          Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.8          Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie Załącznik nr 1 do ZO.

4.9          Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta powinna zawierać :

-      Wykaz wykonanych robót,

-      inne dokumenty wskazane w ww. formularzach.

4.10      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.11      Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

5         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 13.12.2019r.

6         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1          Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie oświetlenia o wartości 30 000,00 zł brutto, wykonaną  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

6.2          Sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

7         KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1          Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

8         INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA

Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust.2 pkt g).

9         INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

1)     W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 2116338 lub pod adresem

 e-mail: inwestycje@miedzna.pl.

 Osoby do kontaktów: Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna

2)     Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

10    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

11    ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Wykaz wykonanych robót

Załączniki

Zapytanie ofertowe IR.271.1.6.2019 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (280.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 2- Wykaz wykonaych usług (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół z otwarcia ofert (476.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (432.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Miedźna
Źródło informacji:Monika Wójtowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Wójtowicz
Data wprowadzenia:2019-05-14 10:27:07
Opublikował:Monika Wójtowicz
Data publikacji:2019-05-14 12:12:19
Ostatnia zmiana:2019-05-27 15:49:18
Ilość wyświetleń:553
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij