Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy ogłasza otwarty i konkurencyjny konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze z siedzibą ul. Kręta 3, 43-227 Góra.

Oznaczenie organu  prowadzącego  -  Gmina Miedźna

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze z siedzibą ul. Kręta 3, 43-227 Góra, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania tj.:

 1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce tj. stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)      uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa wart. 63ust. 11i 12ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 697 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa
wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z  2018 r. poz. 1668 z późn. zm) oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne,

8)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

9)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego,

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),

11)  w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.).

2.      Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy
licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11.

3.      Do udziału w konkursie może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym,

4)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)      spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

4.       Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć ofertę zawierającą niżej wymienione dokumenty:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów
potwierdzających okres zatrudnienia,

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu
ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą,

6)      poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.)– przypadku cudzoziemca,

7)      poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. 1i3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa wart. 76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2018 r. poz. 1668
z późn. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych,

16)  podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy w Górze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1). Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.  Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.”

 

 

5.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym i z numerem telefonu kontaktowego oraz z opisem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze” lub w postaci  elektronicznej- dokument powinien być wówczas opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 14:00 do Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie Skrytka ePUAP: /lydc8b6215/skrytka

 

6.      Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 4-7 oraz 12-13.

7.      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Miedźna.

8.      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed terminem
posiedzenia komisji.

 

 

KLAUZULAINFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
informuję, że:

1.    Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miedźna  jest Wójt Gminy Miedźna z siedzibą w  Urzędzie  Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 6160, adres e-mail:urzad@miedzna.pl.

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna,
tel. 32 211 61 60 wew. 26, adres e-mail:i.maska@miedzna.pl;

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 1 lit. a i b RODO oraz przepisów ustawy Kodeks Pracy, ustawy Karta Nauczyciela, art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzeni konkursu i powołania na stanowisko dyrektora szkoły. Zgoda kandydata jest niezbędna do przetwarzania danych innych niż wymagane przepisami prawa. 

5.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, członkowie komisji konkursowej, podmioty z którymi wiążą administratora danych umowy
o świadczenie usług.

6.    Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.    Kandydaci posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, a także wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

9.    Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie określonych w ogłoszeniu o konkursie danych osobowych  jest wymogiem ustawowymi i jest obligatoryjne, a brak ich podania uniemożliwi udział w konkursie. 

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 95 konkurs na stanowisko dyrektora GPP Góra (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-05-07 14:48:20
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-05-07 15:01:32
Ostatnia zmiana:2019-06-24 10:28:57
Ilość wyświetleń:750

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij