Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na reazliacje zadań inwsestycyjnych pn.: zadanie nr 1 pn.: "Wykonanie parkietu na Sali gimnastycznej w SP Miedźna" oraz zadanie nr 2 pn.: "Renowacja parkietów w salach dydaktycznych nr 9,10,11 w SP Miedźna"

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Tel. 32/2116338

e-mail: inwestycje@miedzna.pl      

1          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1          Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie nr 1 pn.: „Wykonanie parkietu na Sali gimnastycznej w SP Miedźna”

Zadanie nr 2 pn.: „Renowacja parkietów w salach dydaktycznych nr 9,10,11 w SP Miedźna”

1.2          Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8   Roboty malarskie

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45432114-6   Roboty w zakresie podług drewnianych

1.3          Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 pn.: „Wykonanie parkietu na Sali gimnastycznej w SP Miedźna”

W skład robót m.in. wchodzi:

-        roboty przygotowawcze i rozbiórkowe starego parkietu,

-        dostawa i montaż podłogi sportowej, nawierzchnia sportowa z parkietu dębowego wraz z listwami przyściennymi,

-        roboty malarskie - elementy drewniane,

-        malowanie rur instalacji C.O. ( rury na poziomie parkietu wzdłuż sali gimnastycznej),

 

W przygotowanej ofercie należy uwzględnić odtworzenie istniejących linii boisk do koszykówki, piłki ręcznej oraz siatkówki w obecnie istniejących kolorach. 

Zadanie nr 2 pn.: „Renowacja parkietów w salach dydaktycznych nr 9,10,11 w SP Miedźna”

W skład robót m.in. wchodzi:

-        wymiana listew przyściennych z drewna liściastego,

-        ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki stare,

-        zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek wraz z uzupełnieniem ubytków,

-        lakierowanie posadzek i parkietów,

 

Materiały z których będzie wykonany przedmiot zamówienia, powinny być nieużywane i fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 – Prawo budowlane

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu  zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 

Zamawiający wymaga również udzielenia rękojmi na okres 60 miesięcy.

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z jednej lampy i ostatniego odcinka zasilającego.

2          TERMIN SKŁADANIA OFERT

2.1          Oferta powinna być przesłana/złożona do dnia 15.05.2019r. do godz. 12:00

2.2          Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

3          MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

-      Kancelaria Główna lub

-      adres e-mail: urzad@miedzna.pl

4          FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1          Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej.

4.2          Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1)   jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub

2)   została złożona przez podmiot:

-        niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub

-        powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

3)   została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

4.3          Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4.4          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ZO, zostaną odrzucone.

4.5          Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.6          W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7          Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.8          Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie Załącznik nr 1 do ZO.

4.9          Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta powinna zawierać :

-      Wykaz wykonanych robót,

-      inne dokumenty wskazane w ww. formularzach.

4.10      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.11      Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

5          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 24.06.2019r. do 23.08.2019r.

 

6          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1          Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wymiana lub/i renowacja parkietów o wartości  minimum 50 000,00 zł. brutto wykonaną  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

6.2          Sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

7          KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1          Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

8          INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA

Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust.2 pkt g).

9          INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

1)     W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 2116338 lub pod adresem

 e-mail: inwestycje@miedzna.pl.

 Osoby do kontaktów: Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna

referent

2)     Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

10      INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

11      ZAŁĄCZNIKI

Zał.1 Formularz ofertowy

Zał.2 Wykaz wykonanych robót

Załączniki

Zapytanie ofertowe IR.271.1.5.2019 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 -Formularz ofertowy (282.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2_Wykaz robót (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar sala nr 9,10,11 (189.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar sala nr 15 GMINA MIEDZNA (184.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana do zapytania (461.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwracia (691.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (380.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Wójtowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Wójtowicz
Data wprowadzenia:2019-04-30 10:30:18
Opublikował:Monika Wójtowicz
Data publikacji:2019-04-30 10:40:39
Ostatnia zmiana:2019-05-16 11:39:04
Ilość wyświetleń:671
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij