Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

tel. 32/2116338

e-mail: inwestycje@miedzna.pl     

1          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonie inwestycji pn.:

 

„Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna”

 

1.1         
Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

79212000 – usługi audytu

1.2          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

„Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna”


              Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego obejmujący obszar Wola 1 i Wola 2 oraz ul. Przemysłowa, Kopalniana
i Poprzeczna (przybliżony obszar zaznaczony na mapce stanowiąca załącznik nr 2) 
w Gminie Miedźna. Audyt ma być wykonany w celu skompletowania dokumentacji potrzebnej do składania wniosku o dofinansowanie w ramach 4.5.1 Niskoemisyjny transport oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Opracowanie obejmuje około 400 lamp stanowiących własność Gminy Miedźna.

Zakres ma obejmować wykonanie:

·         Inwentaryzacji oświetlenia na wyznaczonym terenie, 

·         audytu efektywności energetycznej oświetlenia na wyznaczonym terenie,

·         audytu stanu technicznego słupów oraz pozostałej infrastruktury oświetleniowej

·          sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji oświetlenia.

W skład inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na wyznaczonym terenie wchodzą:

·         oprawy oświetlenia ulicznego,

·         słupy oświetleniowe,

·         punkty sterowania.

Inwentaryzacji należy dokonać na mapie w skali nie mniejszej niż 1 : 5 000.

Dokumentacje należy sporządzić w 3 egzemplarzach wersji papierowej i elektronicznej (edytowalna i nie edytowalna) na płycie CD.

 

Dokumentacja w trakcie sporządzania powinna być na bieżąco konsultowana
z Zamawiającym

 

1.3          Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tzn.: będących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

1.4          Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy
i wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

2          TERMIN SKŁADANIA OFERT:

2.1          Termin składania ofert: 23.04.2019 r. do godz. 10:00

Zmianie ulega termin nadesłania ofert  26.04.2019 r do godz. 10: 00 ze wzgledu na nadesłane pytania od wykonawców do niniejszego zapytania ofertowego.

2.2          O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną.

 

3          MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Kancelaria Główna

4          FORMA SKŁADANIA OFERT:

4.1          Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłania elektronicznie na adres e-mail inwestycje@miedźna.pl

4.2          Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1)  jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,

2)  została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

4.3          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4.4          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ogłoszenia zostaną odrzucone.

4.5          Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.6          W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7          Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.8          Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie wizji w terenie oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

4.9          Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4.10      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

5          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5.1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2019 r.

6          KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

6.1          Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

6.2          Opis sposobu przyznania punktacji:

Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:

 

Cena oferty najniższej

------------------------------  x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

 

Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

7          INNE POSTANOWIENIA:

7.1          Termin płatności za wykonanie zamówienia wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.        

7.2          Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.

8          INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

8.1          W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl.

Osoby do kontaktów:

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna

Referent Agnieszka Bugno

 

9          INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

9.1          O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną

10     ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Zdjęcie poglądowe

Załączniki

Zapytanie ofertowe Audyt oświetlenie (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 -Formularz ofertowy Audy oswietlenie Wola 1i2 (278.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 2 (875kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany do zapytania (350.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty Audyt oświetlenie (379.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Bugno
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Bugno
Data wprowadzenia:2019-04-15 11:00:37
Opublikował:Agnieszka Bugno
Data publikacji:2019-04-15 11:05:08
Ostatnia zmiana:2019-04-29 17:10:08
Ilość wyświetleń:345
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij