Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Przetarg publicznym ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L.03.S TRAMP, nr rej. SPS V445

ZOiW. 260.1.2019

 


Ogłoszenie o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN A0909L.03.S TRAMP, nr rej. SPS V445

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Miedźna  

ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna
tel.32 211 61 96   fax 32 211 60 89
www.miedzna.pl

2. Przedmiot przetargu:
Autobus szkolny, marki AUTOSAN A0909L.03.S TRAMP o następujących danych technicznych:

Rok produkcji:                                      2003

Nr rejestracyjny:                                   SPS V445

Nr identyfikacyjny:                                SUASW3AFP3S680331
Pojemność/moc silnika:                                    6540 cm 3 / 152 kW

Liczba miejsc:                                      41+1+1

Stan drogomierza:                                449 989 km

DMC                                                   12 500 kg

 

Pojazd przeznaczony do sprzedaży wymaga naprawy w szerokim zakresie. Znaczna korozja podwozia,
w szczególności: skorodowane elementy nośne konstrukcji podwozia, skorodowana podstawa kolumny kierowniczej, skorodowana kratownica bagażnika, nadmierna różnica w sile hamowania kół osi tylnej, niesprawne oświetlenie, nadmierny luz końcówek drążków układu kierowniczego, nadmierny luz zwrotnic strony prawej, akumulatory w stanie złomowym. Autobus ubezpieczony, nie garażowany.

Pojazd nie eksploatowany od 11 lutego 2019 r., nie spełnia wymogów użytkowania.

3. Tryb przetargu:  pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza autobusu:

Cena wywoławcza autobusu wynosi 4 600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie opinii rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, biegłego sądowego.

Przedmiot przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 460,00 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006 (dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli
ul. Poprzeczna 1
43-225 Wola
„Oferta na zakup autobusu szkolnego marki AUTOSAN”.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pod wskazany adres Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1 na formularzu ofertowym, którego wzór można pobrać na stronie www.zoiw.miedzna.pl lub w siedzibie ZOiW.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 12.04.2019 r. do godz. 1000.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10 30, w siedzibie Zespołu Oświaty
i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Wola, teren Zakładu Produkcyjnego Ekopaliwa (drobnicowa sprzedaż węgla, za asfaltownią)
. Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku  po uprzednim powiadomieniu telefonicznym nr tel. 32 211 61 77
Osoba do kontaktu: Marzena Mandla /Gabriela Przewoźnik

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż autobusu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie trzecim niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje aukcję dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu (989.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o przetargu (24.7kB) Zapisz dokument  
Umowa sprzedaży autobusu (18kB) Zapisz dokument  
Formularz ofertowy-autobus (15.9kB) Zapisz dokument  
Protokół z otwarcia ofert (775.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (211.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:ZOiW
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-03-28 13:51:40
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-03-28 13:54:36
Ostatnia zmiana:2019-04-16 09:50:33
Ilość wyświetleń:216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij