Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej zs. w Woli w pełnym wymiarze czasu pracy

OR.2110.3.2019

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNEJ ZS. W WOLI

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

1.      obywatelstwo polskie;

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.      wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (kierunek preferowany: praca socjalna, polityka społeczna, socjologia, administracja, prawo, zarządzanie);

4.      specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1508 ze zm.);

5.      co najmniej pięcioletni staż pracy w administracji publicznej, w tym co najmniej trzy lata w pomocy społecznej;

6.      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7.      nieposzlakowana opinia;

8.      stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku;

9.      bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawy o  pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne), ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy;

10.  znajomość Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej zs. w Woli;

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.      bardzo dobra znajomość zagadnień merytorycznych związanych z zakresem działań pomocy społecznej;

2.      doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

3.      posiadanie zdolności menedżerskich i organizacyjnych;

4.      umiejętność kierowania zespołem pracowników;

5.      biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;

6.      znajomość praktyk w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów pozabudżetowych, w szczególności w obszarze pomocy społecznej;

7.      prawo jazdy kat. B;

8.      pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i standardy pracy, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność;

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą GOPS oraz podległych pracowników.

2.      Nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań.

3.      Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

4.      Reprezentowanie GOPS na zewnątrz w zakresie wykonywania jej zadań statutowych.

5.      Dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem GOPS w granicach zwykłego zarządu.

6.      Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.

7.      Określanie polityki i kierunków rozwoju GOPS.

8.      Opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów gminy w obszarze pomocy społecznej.

9.      Rozpoznawanie zagrożeń problemami społecznymi, sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej oraz analiza i ocena skuteczności świadczeń pomocy społecznej.

10.  Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym w celu realizacji zadań GOPS, w szczególności przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.

11.  Nadzór nad realizacją programów polityki zdrowotnej.

12.  Koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13.  Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy społecznej.

14.  Nadzorowanie realizacji budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przy uwzględnieniu przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.

15.  Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

16.  Kontrola spraw księgowych i kadrowo – płacowych,

17.  Nadzorowanie realizacji zamówień publicznych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

18.  Inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych.

19.  Nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw, prowadzeniem postępowań administracyjnych  oraz prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych.

20.  Wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania GOPS.

21.  Organizacja kontroli wewnętrznej.

22.  Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz upoważnieniami Wójta Gminy Miedźna, w sprawach z zakresu działania GOPS.

23.  Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy Miedźna oraz Wójta Gminy Miedźna, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań GOPS.

24.  Nadzór nad opracowywaniem sprawozdań, analiz i  wszelkiego rodzaju informacji, związanych z działalnością GOPS.

25.  Składanie Radzie Gminy Miedźna corocznych sprawozdań z działalności oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz innych realizowanych zadań.

26.  Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji.

27.  Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników GOPS i dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej zs. w Woli, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.

28.  Zabezpieczanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

29.  Inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Praca obejmuje także pracę w terenie oraz wyjazdy służbowe. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  

 

Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3)      kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

6)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

8)      oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

9)      oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),

10)  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej zs. w Woli” w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 28 luty 2019 r. 

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy Miedźna.

 

Inne informacje:

 

1.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2.      Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

                                                                                                                     

 

Prowadzący zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (224.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Kocima
Data wprowadzenia:2019-02-19 12:02:52
Opublikował:Aleksandra Kocima
Data publikacji:2019-02-19 12:14:37
Ostatnia zmiana:2019-05-10 10:23:08
Ilość wyświetleń:1041

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij