Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji i Remontów

w pełnym wymiarze czasu pracy.Wymagania niezbędne:


 1. wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne,

 2. staż pracy: co najmniej 2 lata,

 3. znajomość przepisów ustawy prawo o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

 4. wiedza ogólna i zawodowa w zakresie zarządzania pasem drogowym gminnych dróg publicznych oraz gminnych dróg wewnętrznych,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

 8. obywatelstwo polskie,

 9. prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:


 1. preferowany kierunek: budownictwo specjalność drogi lub budownictwo.

 2. doświadczenie zawodowe: staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

 3. znajomość ustaw o pracownikach samorządowych, dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 6. umiejętność analitycznego myślenia,

 7. samodzielność i inicjatywa działania,

 8. dobra organizacja własnej pracy,

 9. umiejętność interpretacji procedur i przepisów prawnych,

 10. komunikatywność w kontaktach z petentami i innymi instytucjami,

 11. kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 12. sprawna i efektywna organizacja pracy.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 1. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych, przepustów, obiektów mostowych ze szczególnym uwzględnieniem   ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 2. Prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii drogi gminnej.

 3. Bieżące utrzymanie eksploatacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy w zakresie wymogów wynikających z przepisów drogowych.

 4. Dokonywanie uzgodnień oraz przygotowywanie pozwoleń na wykonywanie robót w obrębie dróg gminnych przez wykonawców i inwestorów zewnętrznych, naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego.

 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych  w sprawie zajęcia pasa drogowego lub przywrócenia do stanu pierwotnego, ustalanie opłat  za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń.

 6. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych  w sprawie umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanej z funkcją drogową i naliczanie opłat za ich umieszczenie.

 7. Wydawanie zezwoleń na wykonanie zjazdów z dróg oraz na przejazdy po drogach publicznych niektórych pojazdów.

 8. Wykonywanie zadań związanych z organizacją ruchu drogowego.

 9. Koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie).

 10. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń i zezwoleń Wójta Gminy.

 11. Udział w pracach komisji przetargowych, w postępowaniach dotyczących zadań realizowanych przez Referat Inwestycji i Remontów.

 12. Współpraca przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na budowę lub modernizację dróg.

 13. Realizacja zamówień poniżej 30 000 euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto) w Urzędzie Gminy Miedźna.


Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:


Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Wymaga częstych wyjazdów w teren.

Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia


 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

 3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

 7. oświadczenie kandydatao nieposzlakowanej opinii,

 8. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów" w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 18 luty 2019 r.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.


Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.


Inne informacje:


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

Załączniki

Ogłoszenia o naborze (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-02-08 12:55:58
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-02-08 13:01:49
Ostatnia zmiana:2019-05-10 10:22:36
Ilość wyświetleń:700

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij