Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Doposażenie placu zabaw we Frydku przy u. Potokowej", oraz "Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw"

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

tel. 32/2116338

e-mail: inwestycje@miedzna.pl      

1          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonie zadań inwestycyjnych  pn.:
 Zadanie I:

„Doposażenie placu zabaw we Frydku przy u. Potokowej”,

 Zadanie II

„Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw” 

1.1          Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

·         37535200-9 – wyposażenie placów zabaw

·         37535210 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw

1.2          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Zadanie I:

„Doposażenie placu zabaw we Frydku przy u. Potokowej”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż:

- wiaty o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo o wymiarach 4x4m, osadzonej na stopach fundamentowych  wraz z  okrywą dachu składającej się z  płyty osb, gontów i opierzenia, oraz podłożem tłuczniowym wraz z obrzeżami.

-dwóch ławek z oparciem o długości min. 180 cm i zestawu mebli ogrodowych tj. dwóch ławek wraz ze stołem. 

 Zadanie II

„Doposażenie Placu Zabaw i Gier w Woli przy ulicy Szkolnej w dodatkowe elementy do zabaw” 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż małego zestawu zabawowego zawierającego zjeżdżalnię,

- dostawę i montaż huśtawki 3 osobowej

- wymianę istniejącej piaskownicy o wymiarach 3x3 na nową.

 

Wszystkie użyte elementy stykające się z podłożem muszą być stalowe lub betonowe.

 

Urządzenia i materiały, z których będzie wykonany przedmiot zamówienia, powinny być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym stawianym elementom urządzeń zabawowych oraz sposobom montażu zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie znajdującym się w Polskich Normach.

Zamawiający wymaga również udzielenia  36-miesięcznej rękojmi na dostarczone urządzenia oraz montaż.

1.3          Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostawy i montażu. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tzn.: będących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu  zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy
i wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

1.4          Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

1.5          Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

2          TERMIN SKŁADANIA OFERT:

2.1          Termin składania ofert:  11.02.2019r. do godziny 12:00

2.2          Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

3          MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Kancelaria Główna

4          FORMA SKŁADANIA OFERT:

4.1          Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana elektronicznie na adres e-mail kancelaria@miedźna.pl

4.2          Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1)   jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,

2)   została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

4.3          Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4.4          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ogłoszenia zostaną odrzucone.

4.5          Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.6          W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7          Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.8          Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie dokumentacji technicznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

4.9          Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4.10      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5.1.     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2019 r.

6          KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

6.1          Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

6.2          Opis sposobu przyznania punktacji:

Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:

 

Cena oferty najniższej

------------------------------  x 100 = liczba punktów

Cena oferty badanej

 

Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

7          INNE POSTANOWIENIA:

7.1          Termin płatności za wykonanie zamówienia wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

7.2          Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.

8          INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

8.1          W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem  e-mail: inwestycje@miedzna.pl. Osoby do kontaktów:

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna

Referent Monika Wójtowicz

9          INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:

 www.bip.miedźna.pl

10      ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załączniki

IR.271.1.2.2019 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (283kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie nr 1 (330.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie nr 2 (533.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia (986.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (423.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół końcowy (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Miedźna
Źródło informacji:Monika Wójtowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Wójtowicz
Data wprowadzenia:2019-02-01 10:49:41
Opublikował:Monika Wójtowicz
Data publikacji:2019-02-01 10:53:15
Ostatnia zmiana:2019-02-12 13:49:58
Ilość wyświetleń:291
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij